วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เปรียบเทียบพระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ของวัดระฆังฯ และ วัดบางขุนพรหม

11 พ.ย. 2023
33

เปรียบเทียบพระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ของวัดระฆังฯ และ วัดบางขุนพรหม

การเปรียบเทียบพระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูมของวัดระฆังฯ และวัดบางขุนพรหม

พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม เป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยมาเป็นเวลาช้านาน ที่สําคัญมีอยู่ 2 องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และที่วัดบางขุนพรหม

พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดระฆังฯ

พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดระฆังฯ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก มีพระพักตร์ค่อนข้างยาว พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์อิ่ม มีริ้วพระหัตถ์ยาว ทําให้ดูสง่างาม พระหัตถ์ทั้งสองข้างวางบนพระเพลา เป็นกิริยาทรงสมาธิ นั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานบัวคว่ําบัวหงาย มีลวดลายปูนปั้นประดับอย่างวิจิตรงดงาม

พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดบางขุนพรหม

ส่วนพระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดบางขุนพรหม สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพุทธลักษณะใกล้เคียงกับพระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูมวัดระฆังฯ แต่จะอ้วนกว่าเล็กน้อย พระพักตร์กลม พระขนงโก่งน้อย พระกรรณยาว พระหัตถ์ทั้งสองข้างวางบนพระเพลา เป็นกิริยาทรงสมาธิเช่นกัน แต่นั่งขัดสมาธิราบ ไม่ได้นั่งบนฐานดอกบัว

เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า ทั้งสององค์มีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดระฆังฯ จะมีความสง่างาม อ่อนช้อยกว่า เนื่องจากมีพระพักตร์ยาว พระกรรณยาว ส่วนพระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม วัดบางขุนพรหม จะมีความอ้วนองอาจกว่าเล็กน้อย ทั้งสององค์เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามในแบบฉบับของตนเอง จึงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาช้านาน

พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูมทั้งสององค์ แม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามยุคสมัย แต่ต่างก็สื่อถึงพระพุทธคุณและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมาช้านาน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป