วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พลาสติกย่อยสลายทางธรรมชาติ ทำคนออสเตรเลียสับสน ต้องทิ้งในถังหมักปุ๋ย ทิ้งทั่วไปไม่ได้

13 พ.ย. 2023
38

พลาสติกย่อยสลายทางธรรมชาติ ทำคนออสเตรเลียสับสน ต้องทิ้งในถังหมักปุ๋ย ทิ้งทั่วไปไม่ได้

พลาสติกย่อยสลายทางธรรมชาติ ทําคนออสเตรเลียสับสน ต้องทิ้งในถังหมักปุ๋ย ทิ้งทั่วไปไม่ได้

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับพลาสติกทั่วไป พลาสติกเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ทําให้ลดปัญหาขยะพลาสติกได้ อย่างไรก็ตาม การนําพลาสติกชีวภาพมาใช้อย่างแพร่หลาย ก็สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

ในประเทศออสเตรเลีย พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในร้านค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่พลาสติกเหล่านี้ก็ยังคงต้องการเงื่อนไขพิเศษในการย่อยสลาย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียได้ออกมาแนะนําว่า พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพควรถูกทิ้งในถังขยะอินทรีย์หรือถังหมักปุ๋ย ไม่ใช่ถังขยะทั่วไป ทั้งนี้เพราะพลาสติกเหล่านี้ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ําและความชื้นสูง รวมถึงจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลาย จึงจะสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไป กระบวนการย่อยสลายจะไม่เกิดขึ้นและกลายเป็นขยะในสถานที่ฝังกลบในที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมแนะนําว่า ผู้บริโภคควรศึกษาฉลากบนผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้เข้าใจ โดยฉลากจะระบุว่าเป็น “พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” หรือ “พลาสติกชีวภาพ” รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และเลือกใช้ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแทน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีนัยสําคัญ

สรุปแล้ว พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นแนวคิดที่ดี แต่ต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม